നല്ലയിനം തക്കാളി, പച്ചമുളക്, വെണ്ട, പപ്പായ  വിത്തുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടം സന്ദർശിക്കൂ - seed.iihr.res.in

212 Views
Published
If you are looking for good quality vegetable seeds, especially #tomato, chilly , okra, papaya etc https://seed.iihr.res.in/ will be a great choice. ICAR - IIHR Seed Portal can be used for purchasing good varieties of above mentioned seeds. ARKA Samrat [F1] , ARKA Rakshak [F1], ARKA Apeksha [F1] are the Tomato Hybrid Available through the Portal. It's Available in 0.8 Gram (R.S 30) packets for #terracegarden usage. Arka Samrat is a High yielding F1 hybrid having triple disease resistance to ToLCV, BW and early blight.


ARKA Kyati [F1], ARKA Meghana [F1], ARKA Swetha [F1], ARKA Haritha [F1] are the Chilli Hybrid Varieties available through the Portal. You can also check ARKA Anamika , ARKA Nikita #Okra seeds through the Online Seed Portal.


കൃഷിപാഠം മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് എടുത്തു ഈ ചാനലിനെ നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹായിക്കാം, ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ - https://www.youtube.com/channel/UCS3H9J_NDpQcc2BsQzOmRAg/join

Click Here to Join Our WhatsApp group - http://bit.ly/2VeUhs1

You may interest in these #Agriculture Videos also

Growing Munthiri Grapevine at terrace garden - https://bit.ly/3falt4j
#Cheera growing videos online - http://bit.ly/2Ld3MDC
Vazhuthana Aka #Brinjal growing Videos - http://bit.ly/2MHsEnL
Low or Zero Cost Organic Manures for Vegetable plants - http://bit.ly/2CQx8DE
Tomato Growing Tips - http://bit.ly/2HBfGJh
Low cost drip irrigation videos - http://bit.ly/2uWeNlg
Curry leaves tips for better results - http://bit.ly/2YYf58Z

Our English channel - http://bit.ly/2Cxw5uN
Like Our Facebook Page - https://www.facebook.com/organicfarmingkerala
Visit Our Website - https://www.organicadvices.com/
Malayalam Krishi Website - https://www.krishipadam.com/
Category
SEED STITCH
Be the first to comment